I. II. III. Düzey Mevzuat

I. Birincil Düzey Mevzuat

1) 5018 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri

2) 5436 Sayılı Kanununun İlgili Maddeleri

II. İkincil Düzey Mevzuat

1. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği  

3. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   

III. Üçüncül Düzey Mevzuat

1. Kamu İç Denetim Genel Tebliği

2. Üst Yönetici Rehberi

3. Kamu İç Denetim Rehberi   

4. Kamu İç Denetim Standartları 

5. Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları    

6. Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller   

7. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı  

8. 5018 Sayılı Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

9. 5018 Sayılı Kanunun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimi ve Sınavlarına İlişkin Esas ve Usuller 

10. İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi

11. 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

12. Kamu iç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanım Yönergesi

13. Kamu BT Denetimi Rehberi   

14. Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi

15. Performans Denetimi Rehberi 

16. Performans Denetimi Rehberi - Vaka Çalışmaları

17. 2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

Son Güncelleme Tarihi:08.03.2017